مته ته گرد HSS معمولی GWG-831
مته ته گرد HSS معمولی GWG-831
۱۳۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
۱۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
۲۴۰,۰۰۰ تومان۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ
۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
۱۲,۸۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان
نمایش بیشتر

مته ته گرد

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی