نمایش دادن همه 4 نتیجه

صفحه صافی گرانیتی یک صفحه صافی آزمایشگاهی معمولا از جنس گرانیت می باشد ، همچنین میز دستگاه ها و ماشین های اندازه گیری را از گرانیت تهیه می کنند.این صفحه جزِء تجهیزات اساسی آزمایشگاه اندازه گیری و کارگاه های ساخت است. صفحه صافی گرانیتی در کارگاه های ساخت و قالب سازی به عنوان سطح مبنادر انجام عملیات خط کشی روی قطعات، کنترل تختی سطوح، کنترل مدوّر بودن میله ها، اندازه گیری قطعات کار و… هم چنین در آزمایشگاه های اندازه گیری نیز به عنوان سطح اساسی در عملیات اندازه گیری وهم چنین در دستگاه ها و ماشین های اندازه گیری برای استقرار قطعات کار،کاربرد داردﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه، در اﺑﻌﺎد (cm×cm) ﺗﺎ (m×m) ﺳﺎﺧﺘﻪ می شوند.