هیچ داده ای یافت نشد

گیج رزوه برو نرو

یکی از پراستفاده ترین ابزار های دقیق اندازه گیری در کارگاه های تولید، گیج رزوه برو نرو می باشد. گیج برو نرو که به شکل ابزار کنترلی میباشد و به منظور کنترل قطعه کار در محدوده تلرانس خود استفاده میشود. نام این ابزار اندازه گیری (گیج برو نرو) از روی کاربرد آن انتخاب شده به اینگونه که کلمه «برو» به زمانی اشاره دارد که دستگاه به قطعه کار اجازه عبور میدهد و کلمه «نرو» نشان از زمانی دارد که دستگاه اجازه عبور به قطعه کار نمیدهد.

همچنین گیج برو نرو  متشکل از سیستمی یکپارچه برای بررسی کیفیت هم میباشد و به همین منظور از این دستگاه برای بررسی صحت کنترل یک قطعه در پروسه های گوناگون کیفیت استفاده میشود. دستگاه رزوه برو نرو متفاوت از تمامی ابزارهای اندازه گیری سنتی اندازه یا سایز را مشخص نمیکند بلکه تنها وضعیت قطعه را نشان داده که آیا دستگاه مورد تأیید میباشد یا خیر که در این صورت قطعه موردنظر مردود خواهد شد.
طریقه استفاده از گیج رزوه برو نرو
طریقه استفاده از ابزار رزوه برو نرو به این شرح است که ابتدا قطعه کار مورد نظر خود را از دور سر دستگاه رد کرده، اگر قطعه از هر دو قسمت وارد گیج نشود بدین معنا میباشد که قطعه مورد نظر باید کوچیکتر شود. در حالتی دیگر اگر قطعه کار از دو سر دستگاه وارد شود جزو قطعات کار مردود شده محسوب میشود، و در آخر اگر از قسمت برو گیج وارد و از قسمت نرو گیج وارد نشود قطعه تولیدی مورد نظر ما از لحاظ اندازه مورد تأیید خواهد بود.
گیج های رزوه برو نرو در انواع مختلفی وجود دارد:
• گیج برو نرو توپی
• گیج برو نرو رینگی

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی