نمایش دادن همه 7 نتیجه

شابلون r سنج تیغه هایی هستند که با مقدار شعاع مشخص که از آنها برای اندازه گیری و کنترل شعاع کمان های داخلی و خارجی استفاده میشود. شابلون r سنج از شعاع های داخلی و خارجی قاب و پیچ اتصال تشکیل شده است. همچنین بر روی r ها مقدار شعاع بر حسب میلی متر یا اینچ نوشته میشود. شابلون r سنج می تواند قوس های محدب ( برجسته ) و مقعر ( فرو رفته ) را اندازه گيری کند. اين گيج ها در دو دسته دارای شعاع های برجسته و فرو رفته می باشند. اين شعاع های مختلف روی ورق های مختلف ايجاد می شوند. با قرار دادن اين شابلونها بر روی قوس مورد نظر می توان آن را اندازه گيری نمود. هنگامی که شابلون روی قوس مورد نظر قرار می گيرد عبور نور از اطراف آن بايد يکنواخت و يکسان باشد و شابلون بايد کاملا بر روی قوس مورد نظر  بنشيند.