شابلون r سنج تیغه هایی هستند که با مقدار شعاع مشخص که از آنها برای اندازه گیری و کنترل شعاع کمانهای داخلی و خارجی استفاده میشود. شابلون r سنج از شعاع های داخلی و خارجی قاب و پیچ اتصال تشکیل شده است. همچنین بر روی r ها مقدار شعاع بر حسب میلی متر یا اینچ نوشته میشود. این شابلون میتواند قوسهای محدب ( برجسته ) و مقعر ( فرو رفته ) را اندازه گيری کند. اين گيج ها در دو دسته دارای شعاع های برجسته و فرو رفته میباشند. اين شعاع های مختلف روی ورق های مختلف ايجاد میشوند. با قرار دادن اين شابلونها بر روی قوس مورد نظر میتوان آن را اندازه گيری نمود. هنگامی که شابلون روی قوس مورد نظر قرار میگيرد عبور نور از اطراف آن بايد يکنواخت و يکسان باشد و شابلون بايد کاملا بر روی قوس مورد نظر  بنشيند.