مته خزینه 60 درجه GWG-8611
مته خزینه 60 درجه GWG-8611
۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مته خزینه 90 درجه GWG-861
مته خزینه 90 درجه GWG-861
۳۴۰,۰۰۰ تومان۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
مته مرغک معمولی GWG-8351
مته مرغک معمولی GWG-8351
۱۶۰,۰۰۰ تومان۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
مته مرغک بلند طول 100 میلی متر GWG-83613
مته مرغک بلند طول 100 میلی متر GWG-83613
۳۲۰,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS معمولی GWG-831
مته ته گرد HSS معمولی GWG-831
۱۳۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
۱۴۵,۰۰۰ تومان۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
۲۴۰,۰۰۰ تومان۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ
۲۸۰,۰۰۰ تومان۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
۱۲,۸۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان
نمایش بیشتر

مته و ست مته

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی