نمایش یک نتیجه

عینک ذره بینی تعمیرات دستگاه هایی هستند که برای بزرگنمایی یک شی طراحی شده اند. آنها دارای یک لنز محدب هستند که از هر دو طرف به بیرون گرد شده است. هنگامی که پرتوهای نوری از لنز عبور می کنند ، عینک ذره بینی دستگاه هایی با ذره بین خم می شوند و در همگرا می شوند. آنها دارای یک لنز محدب هستند که از هر دو طرف به بیرون گرد شده است. عینک ذره بینی وقتی پرتوهای نوری از لنز عبور می کنند ، آنها در یک نقطه کانونی خم می شوند و در هم می گرایند.