سختی سنج زبری میزانی برای تعیین بافت سطح است و با تعیین میزان تغییرات عمودی بر سطح نسبت به سطح صاف واقعی تعیین می شود. در صورتی که این تغییرات زیاد باشد سطح زبر و در صورت کم بودن نرم است. این محصول نقش مهمی در تعیین اثر متقابل اشیاء با هم داشته و با دانستن آن بسیاری رفتارهای اجزاء مکانیکی قابل پیش‏‎بینی خواهد بود. سختی یك ماده ویژگی است كه به خوبی تعریف نشده است و متناسب با تجربه كسی كه با آن سروكار دارد معانی زیادی به خود می گیرد. در مراجع متالوگرافی، سختی فلزات به مقاومت آنان به تغییر شکل پلاستیک توسط نفوذ یک جسم فرو رونده تعریف شده است. معمولاً سختی سنج حاكی از مقاومت در برابر تغییر شكل می باشد.

انواع سختی سنج

  • سختی سنج  فلزات را در صنعت جهت مقاومت فلزات در برابر تغییر شکل در اثر نیرویی که توسط پرتابگر بر فلز وارد می نماید استفاده می کنند. معمولاً در صنعت از مقیاس های راکول، برینـل و ویکـرز استفاده مـی گردد. این مقیاس ها در دستگاه های سختی سنج فلزات قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.این دستگاه با اندازه گیری عمق اثری که توسط پرتابگر بر روی قطعه به جا میگذارد محاسبه می گردد. این روش را Leeb نام گذاری نموده اند.