رطوبت‌ سنج ابزاری برای اندازه‌ گیری میزان رطوبت هوا است. همچنین برای تعیین رطوبت در محیط گلخانه نیز میتوان از این وسیله بسیار ضروری و کم حجم و وزن استفاده کرد. از رطوبت‌ سنج  برای اندازه گيری رطوبت، یا مقدار بخار آب موجود در هوا استفاده میکنند. رطوبت‌ سنج دیجیتال با اشکال مختلفی ساخته می شوند که مهمترین آنها شامل نم سنج محیطی و نفوذی میشود که برای مصارف خانگی و گلخانه ها و… همچنین مصارف صنعتی نظیر صنایع تولید کاغذ و الوار های چوب انبار های نگهداری قطعات چوبی مختلف و دیگر صنایع که با آب و بخار آن سرو کار دارند استفاده می شود.