سری میکرومتر

میکرومترها با سری های خاصی مثل سری وی شکل ، سری ضخامت سنج، سری زبانه پین و تخت ، سری فک بلند ، سری اندازه گیر لبه قطعات ، سری خارج سنج زبانه دار ، سری خارج سنج سوزنی ، سری خارج سنج بشقابی و … برای صنعت های مختلف از جمله اندازه گیری قطر مته و قلاویز ، اندازه گیری قطعات با اشکال هندسی مختلف و… به کار می رود.