دماسنج لیزری |ترمومتر| وسیله ای است که برای اندازه گیری حرارت و دما مورد استفاده قرار میگیرد. این وسیله انواع مختلفی دارد که هر کدام برای کاربرد های خاصی مورد استفاده قرارمیگیرند.این دماسنج لیزری یا
ترمومتر
در بازه وسیعی از صنایع از پزشکی گرفته تا کولر خانه و صنعت مورداستفاده قرارمیگیرد.دماسنج هایی که در بالا معرفی شدند، همگی تماسی بودند. بدین معنا که برای اندازه گیری دما، نمیتوان از راه دوراقدام
کرد و باید دماسنج را وارد محیط کرده و یا به محیط نزدیک کرد. نوع دیگری از دماسنج ها هستند که با عنوان لیزری |ترمومتر| لیزری شناخته میشوند.

اساس کار این دماسنج ها به این شکل است که موجی از پرتو مادون قرمز(IR) را ارسال کرده که با جسم برخورد میکند. در اثر این برخورد، با توجه به دمای جسم، انرژی پرتوهای بازگشتی تغییر میکند که با اندازه گیری
این تغییر میتوانند دمای جسم را بدست آورند. این نوع مدل ها بدلیل آنکه میتوانند از راه دور مورداستفاده قرار بگیرند، کاربردهای زیادر در مواردی که امکان نزدیک شدن به منبع حرارت وجود ندارد،پیداکرده اند.
ترمومترهای لیزری بدلیل همین ویژگی که میتوانند از فاصله چندمتری مورد استفاده قراربگیرند، بسیار مورد اقبال وارد شده اند. حتی در خیلی مواردی
که محدودیتی برای نزدیک شدن به جسم وجود ندارد هم از این ترمومترها استفاده میشود.