میکرومتر خارج سنج معمولی QLR 106-00-000
میکرومتر خارج سنج معمولی QLR 106-00-000
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
میکرومتر خارج سنج معمولی آکاد 01-000-321
میکرومتر خارج سنج معمولی آکاد AC-321-000-01
۷۶۵,۰۰۰ تومان۲,۹۹۳,۰۰۰ تومان
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تعویضی آکاد 01-000-325
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تعویضی آکاد 325-000-01
۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تنظیمی QLR 104-00-000
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تنظیمی QLR 104-00-000
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میکرومتر خارج سنج معمولی فک متحرک آکاد 329-000-01
میکرومتر خارج سنج معمولی فک متحرک آکاد 329-000-01
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان

میکرومتر خارج سنج معمولی برای اندازه گیری ابعاد خارجی قطعات قطر و ضخامت بیرونی به کار میرود و معمولا شکل ظاهری این نوع میکرومتر خارج سنج معمولی مانند کمان حلالی میباشد. میکرومتر خارج سنج معمولی که دارای درجه و ورنیه میباشد، خواندن سایز قطعات با استفاده از ورنیه مدرج استفاده میشود. این میکرومتر به علت دارا بودن دقت بالا برای اندازه گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد . دقت این میکرومتر خارج سنج معمولی بالاتر از دقت کولیس ها میباشد و در کارهای دقیق و حساس مورد استفاده قرار میگیرد.