پایه تست نیروسنج در حین انجام آزمایش ، به کمک نیرو سنج سوار شده به بالا و پایین (چپ و راست) کمک می کند. پایه تست نیروسنج دستی (اهرم یا دستگیره را برای حرکت دادن) و موتوری (فشار دکمه برای حرکت) وجود دارد. با توجه به جهت ثابت بودن آزمایش می توان از آنها برای تست تکرار بالا استفاده کرد. ازپایه تست نیروسنج موتوری نیز به دلیل سرعت ثابت تست می توان برای تست تکرارپذیری بالاتر نیز استفاده کرد. آنها همچنین می توانند تست ظرفیت بالا را به صورت پایدار و با اطمینان انجام دهند ، که کار با آن دشوار است.